آرشیو برچسب ها : اضافه وزن در حاملگی

اضافه وزن در حاملگی مقدار اضافه وزن مقبول در خانمهای حامله تک قلو مقادیر زیر است : خانم حامله با BMI کمتر از ۱۸/۵ ۱۸ـ۱۲/۵ کیلوگرم خانم حامله باBMI از۲۴/۹ـ۱۸/۵               ۱۶ـ۱۱/۵ کیلوگرم خانم حامله باBMI از۲۹/۹ـ۲۵               ۱۱/۵ـ۷ کیلوگرم خانم حامله باBMI بیش از ۳۰ ۹ـ۵ کیلوگرم حاصل تقسیم وزن بر حسب […]